Keemiaolümpiaadi juhend

2016/2017. õppeaastaks

Üldsätted

Keemiaolümpiaadi eesmärgid on:

 • stimuleerida andekate noorte arengut,
 • motiveerida õpilaste ja õpetajate keemiaalast enesetäiendamist; ·
 • avastada keemiahuvilisi võimekaid õpilasi;
 • anda õpilastele võimalus võrrelda oma oskusi ja teadmisi eakaaslastega;
 • selgitada välja Eesti võistkond rahvusvahelisteks olümpiaadideks.

Eesti üldhariduskoolide õpilastele toimub keemiaolümpiaad kolmes voorus: kooli-, piirkonna- ja lõppvoor. Kooli- ja piirkonnavoorus võistlevad eraldi 8., 9., 10., 11. ja 12. klasside õpilased; lõppvoorus 9., 10., 11. ja 12. klasside õpilased. Õpilasel on õigus osaleda olümpiaadil ainult ühe klassi arvestuses. Keemiaolümpiaadil võivad osaleda Eesti üldhariduskoolide õpilased, kes pole samaaegselt ühegi kõrgkooli üliõpilased.

TÜ juures moodustatud keemiaolümpiaadi žüriil (edaspidi: žürii) on õigus lisaks olümpiaadile korraldada õppeaasta jooksul teisi võistlusi (lahtisi võistlusi), mille tulemusi arvestab žürii olümpiaadi lõppvooru kutsutute nimekirja koostamisel. Info lahtiste võistluste kohta avaldatakse Internetis ja Õpetajate Lehes.

Olümpiaadi ülesannete tekstid antakse igale võistlejale vastavalt tema soovile kas eesti või vene keeles. Muu žürii poolt edastatav info (sh ülesannete lahendused) on eestikeelne. Olümpiaadi kokkuvõtted avalikustatakse olümpiaadide veebilehel www.teaduskool.ut.ee/olympiaadid ja keemiaolümpiaadi kodulehel eko.olunet.org. Tulemuste väljapanemisest olümpiaadide veebilehele teavitatakse meililisti olympiaadid@lists.ut.ee kaudu.

 

Koolivoor

Koolivoor toimub üldhariduskoolide 8.-12. klasside õpilastele, mille ülesanded koostab ja olümpiaadi viib läbi koolikomisjon.

Piirkonnavoor

 1. Piirkonnavooru 8.-12. klasside õpilastele korraldab 21. jaanuaril 2017. a selleks moodustatud
  maakonna/linna keemiaolümpiaadi komisjon.
 2. Ülesanded piirkonnavooruks koostab žürii. Ülesanded ning lahendused koos juhistega lahenduste hindamiseks saadetakse maakonna/linna haridusametite nõunikele vähemalt üks nädal enne piirkonnavooru toimumist.
 3. Piirkonnavoor koosneb ainult teoreetilisest osast. Kõigis klassides koostab žürii 6 ülesannet (lahendamisaeg: 9.-12.kl – 5 tundi, 8. kl – 4 tundi). Piirkonnavooru ülesannete koostamisel lähtutakse kehtivast õppekavast. 11. ja 12. klassile esitab žürii lahendamiseks samad ülesanded, kuid arvestus toimub kummaski klassis eraldi.
 4. Abimaterjalidena võivad õpilased olümpiaadipäeval kasutada ainult korraldajate poolt ettenähtud metallide aktiivsuse rida, perioodilisus- ja lahustuvustabeleid (vt Lisa 1). Perioodilisustabelis on kirjas ainult elementide sümbolid, nimed, aatommassid ja järjekorranumbrid. Lahustuvustabel sisaldab vaid neid ioone, mis on välja toodud Lisas 1 olevas lahustuvustabelis.
 5. Piirkonnavooru töid hindavad piirkonnakomisjonid ning selgitavad välja iga klassi parimad lahendajad. Tulemused vormistatakse protokollidena.
 6. Piirkonnavooru 8.-12. klasside täielikud protokollid, 10.-12. klasside tööd, mis said vähemalt 40% punktide summast, ja 8.-9. klasside tööd, mis said vähemalt 60% punktide summast (selliste tööde puudumisel maakonna/linna iga klassi parim töö), palume saata hiljemalt 24. jaanuari 2017. a postitempliga žüriile aadressil:

Keemiaolümpiaad
TÜ Teaduskool
Ülikooli 18
50090 Tartu
(või tuua Chemicumi infolauda Vladislav Ivaništševi nimele)

Lõppvoor

 1. Žürii vaatab läbi saabunud tööd ühtse hindamissüsteemi alusel ja teeb otsuse keemiaolümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale kutsutute kohta. Žüriil on õigus õpilaste lõppvooru kutsumisel võtta arvesse seda, et Tartu ja Tallinna koolide kõrval oleksid esindatud ka teiste piirkondade koolid. Žüriil on õigus täiendavalt kutsuda lõppvooru lahtistel võistlustel edukalt esinenud õpilasi.
 2. Keemiaolümpiaadi lõppvoor 9.-12. klassi õpilastele toimub Tartus 31. märts -1. aprill 2017. a. Piirkonnavooru parimatele 8. klassidest korraldab TÜ Teaduskool 14. aprillil 2017. a huvipäeva Tartus.
 3. Keemiaolümpiaadi lõppvooru ja huvipäevale kutsutute nimekirjad avalikustatakse olümpiaadide veebilehel hiljemalt 10. veebruariks 2017. a.
 4. 11. ja 12. klassile esitab žürii lahendamiseks samad ülesanded, kuid arvestus toimub kummaski klassis eraldi.
 5. Lõppvooru kutsutud õpilastele tagatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja toitlustus. Sõidukulud ning õpilastega kaasas oleva täiskasvanu komandeerimiskulud katab lähetaja.
 6. Lõppvoor koosneb teoreetilisest ja eksperimentaalsest osast. Esimesel päeval toimub 5 tundi kestev ülesannete lahendamine. Teisel päeval teevad vähemalt 10 parimat igast klassist laboratoorse töö.
 7. Sõltuvalt võistluse tulemustest autasustatakse igas klassis kuni 10 parimat võistlejat kas kuld-, hõbe- või pronksdiplomiga või diplomiga.

Osavõtt rahvusvahelistest võistlustest

 1. Rahvusvahelistel võistlustel saavad Eestit esindada ainult Eesti Vabariigi kodanikud.
 2. Lõppvooru tulemuste põhjal arvatakse iga gümnaasiumiklassi arvestuses vähemalt 3 parimat Eesti võistkonna kandidaatideks. Lõppvoorule järgneva valikvõistluse tulemuste põhjal valitakse välja Eesti esindus XXIII Balti keemiaolümpiaadiks (aprill-mai 2017, Leedu).
 3. Žüriil on õigus oma otsusega kutsuda valikvõistlusele või arvata Balti keemiaolümpiaadi võistkonna liikmeks õpilane, kes on varasemalt osalenud rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil.
 4. Keemiaolümpiaadi žürii kinnitab Balti keemiaolümpiaadi Eesti võistkonna kandidaatideks ainult need õpilased, kes on kindlalt otsustanud osaleda selle õppeaasta kõikidel järgnevatel keemiatreeningüritustel ja -olümpiaadidel.
 5. Eesti võistkond 49. rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil Tais koosneb 4 võistlejast. Võistkonna kandidaadid valitakse Balti keemiaolümpiaadil võistelnud õpilaste hulgast. Valikul on otsustavaks Balti keemiaolümpiaadi tulemused, kuid ligilähedaste tulemuste korral võidakse arvesse võtta ka valikvõistluse tulemusi. Enne rahvusvahelist keemiaolümpiaadi tuleb võistkonna kandidaatidel täita kvalifikatsiooninorm.
Lona-Liisa Pruks
keemiaolümpiaadi komisjoni esimees
e-post: lona.pruks@gmail.com
Vladislav Ivaništšev
keemiaolümpiaadi žürii esimees
e-post: vi@ut.ee
mobiil: 55685357