Reisipäevik / Дневник путешествия

27.09.2009

Владислав: Удивительно, что периодический журнал олимпиады все время выставлятся в сети на сайте bluesci:

  1. Приветствия
  2. Открытие
  3. Открытие
  4. Практика
  5. Практика
  6. Теория
  7. Теория
  8. Отдых
  9. Закрытие
  10. Результаты

Также интересно, что подобный блог вели еще несколько команд, например, Австралии.

25.09.2009

Vladislav: Eelmised päevad olid sündmusterohked. Õpilaste jaoks oli muidugi kõige olulisem teoreetiline voor, mentorite jaoks aga tööde hindamine ja apellatsioon. Muidugi ei töötanud me kogu aeg vaid vahel ka puhkasime. Mõned momendid sellest on jäädvustatud lisatud fotodel:

From IChO 2009

Apellatsioon kulges meie jaoks üsna edukalt. Kõige rohkem sai ühe ülesande eest punkte juurde Kadi – 4 punkti. Teise ülesande lahenduse eest anti peale põhjalikku diskussiooni autoritega Glebile juurde üks punkt. Taavi töö oli kirjutatud suurepäraselt, kuigi lahendustes esines ka mõningaid vigu ja selle tõttu polnud eriti midagi apelleerida.

Tööd hindajad olid oma hinnagangutes heatahtlikud ja suuremeelsed, ilmselt tahtsid kiiremini oma tööd lõpetada. Tööde kontrollimiseks kulus neil apellatsioonieelsel päeval 16 tundi pingelist tööd. Kokku oli teoreetilises voorus kuus ja praktilises voorus kolm ülesannet. Teoreetilised ülesanded sisaldasid ülesandeid üldisest keemiast (Avogadro arvu leidmine kolme ajaloolise meetodi abil), füüsikalisest keemiast (H2 moodustumise kineetika interstellaarses ruumis) füüsikalist biokeemiat (proteiini kokku-lahti-voltimise termodünaamika),  orgaanilist keemiat (HIV viiruse vastas ravimi Amprenavir süntees ja epoksiidvaikude süntees) ja kompleksühendite keemiat (Werneri sünteesitud koobaltkompleksid).

Esimene ülesanne ei olnud eriti originaalne. Selles oli tarvis määrata Avogadro arvu kolmel meetodil, mis kõik eeldasid ainult kirjutamist, joonistamist ja arvutamist. Teise ülesandekorral oli tarvis lahendada matemaatiliselt võrrandisüsteemi mis sisaldas ka kuupvõrrandid. Tänu vesiniku moodustumise kahe mudeli võrdlemisele oli see ülesanne üks huvitamaid ja kontseptuaalsemaid. Kolmanda ülesande puhul tuli rakendada rutiinseid termodünaamilisi arvutusi biokeemilise protsessi – valkude kokku-lahti-voltimise kohta. Viienda ülesande korral oli tegemist kooliprogrammi mõnevõrra ületava probleemipüstitusega. Näiteks tuli lisaks tavalistele reaktsioonidele molekule identifitseerida nende 1H NMR spektritele ja sümmeetriale toetudes. Loomingulist lähenemist vajasid ülesanded neli ja kuus. Neist esimeses tuli HIV viirusevastase toimega ravimi Ampenaviri sünteesil kasutada kohati küllaltki uudseid reagente. Kuuendas ülesandes tuli võrrelda koordinatsiooniarvuga kuus metallide komplekside struktuure – suurepärane näide keemilisest kombinatoorikast. Samuti oli tarvis joonistada energiadiagramme ja näidata nende asustatust, arvestades kompleksi magnetmomenti ja struktuuri.

Владислав: Прошедшие дни были богаты событиями. Для школьников наиболее значительным было проведение теоретического тура, для менторов – проверка и аппеляция. Конечно же, мы ни только работали, но и отдыхали. Некоторые моменты запечатлены на фотографиях:

From IChO 2009

Аппеляция прошла весьма успешно. Больше всех, за одно из заданий, 4 балла получила Кади. В другом задании, после продолжительного обсуждения, Глебу добавили 1 балл. Работа Таави была безупречно написана, хотя и содержала ошибки в решениях, поэтому аппелировать было не к чему.

Проверяющие были доброжелательны и, вероятно, желали поскорее закончить работу. Только на проверку работ, за день до аппеляции, у них ушло более 15 часов. Всего же было 6 задач на теоретическом и 3 задания на практическом турах. Среди теоретических задач были задачи по общей химии (1-ая – нахождение числа Авогадро 3-мя способами) и по физической химии (2-ая про кинетику образования H2 в межзвездном пространстве), по физической биохимии (3-ья по термодинамике сворачивания белка), два по органической химии (4-ая про синтез Ампренавира и 5-ая про синтез эпоксидных полимеров), по химии комплексных соединений (6-ая про комплексы синтезированные Вернером).

1-ая задача не отличалась оригинальностью, необходимо было определить число Авогадро 3-мя различными способами, и все сводилось к указаниям что-то написать, нарисовать или рассчитать. Для решения 2-ой следовало решить математически системы уравнений в том числе и кубических. Благодаря изюминке в виде сравнения двух различных моделей образования водорода 2-ая задача была, пожалуй, наиболее целостной и интересной. 3-ья скрывала рутину термодинамических расчетов за биохимическим процессом сворачивания белка. Решение 5-ой задачи требовало базовых знаний органической химии – чуть выше школьной программы, например, продукты можно было установить по данным 1H ЯМР спектров исходя из симметрии молекул. Творческий подход необходимо было проявить в решении 4-ой и 6-ой задач: синтез Ампенавира состоял из простых реакций с весьма нестандартными реагентами; в 6-ой спрашивалось сравнить структуры комплексов металлов с координационным числом шесть – блестящий пример химической комбинаторики, а также нарисовать энергетические диаграммы и указать их заселенность с учетом магнитного момента и структуры комплекса.

23.09.2009

Vladislav: Nüüd on aeg näidata oma teadmisi keemias – tuleb teooria voor. Osalejad hakkavad kirjutama paberile keerulised valemid. Samal ajal mentorid jalutavad Londonis.
Владислав: Сегодня имеется та самая возможность показать свои химический знания – теоретический тур. Участники будут сидеть все как один склонив головы над бумагами исписанными формулами. В тоже время менторы в изысканной обстановке Королевского Химического Общества проведут время в Лондоне.

21.09.2009

Vladislav: fotod on lisatud Picasa leheküljele.

IChO 2009

Kuigi me saame olümpiaadi ajalehte Catalayserit iga päev, ei ole korraldajad seda ajalehte võrku laadinud. Täna teevad õpilased praktilist vooru ja mentorid loevad teooria ülesandeid.

Хотя мы и получаем исправно каталейзер (журнал олимпиады) каждый день, организаторы так и не выложили этот журнал в сеть. Cегодня ученики выполняют практический тур, а менторы читают теоретические задания.

20.09.2009

Vladislav: Eksperimentaalse vooru ülesannete tõlkimine on üsna raske asi. Seega päeva jooksul ei juhtunud midagi huvitavat, mis ei olnud seotud tulevase praktikaga. Võimalik, et fotod näitavad rohkem, kui võib tekstis lugeda.

Владислав: Перевод заданий экспериментального тура – задача не из легких. И потому, за день не произошло ничего необычного, не связанного с предстоящей практикой. Пожалуй, фотографии покажут больше, чем может передать печатный текст.

19.09.2009

Vladislav: Lühidalt, toimus täna avatseremoonia ning võistkonna ja mentorite lahkumine. Ühest episoodist aga tuleb pikemalt kirjutada: meid kohtas Cambridge ülikooli keemiaosakonna dekaan. See juhtus juhuslikult — St. Catharine’s College õues monteeriti B12 molekuli mudelit, kuigi ei olnud alla kirjutatud mis see on. Minu kõvasti öldud eestikeelsele oletusele: “See on B kaksteist!”, vastas tagasihoidlik britlane: “Oh! Yes, it is B twelve”.  Nüüd võib väita, et Willian Jones teab kõike meie võistkonnast kuna ta vestlus meie võistkonnaga pikalt. Lisaks soovis ta õpilastele edu.

Järgmine huvitav sündmus puudutab tserimooniat avanud isikut. Oleme RCS presedendi, Brian Johnsoni, kätt surunud. Seega me oleme surunud inimese kätt, kes on surunud inimese kätt, kes on surunud Marie Skłodowska Curie kätt! Loodame, et me oleme saanud piisavalt (radio)aktiivsust. Brian on istunud ka Charles Darwini tugitoolis … Lisaks, keegi ütles, et iga hingetõmme sisaldab 2 lämmastiku molekuli, mida hingas Isaac Newton. Seda rida võib ka jätkata.

Владислав: Вкратце, сегодня была церемония открытия и расставание команды и менторов. Об одном эпизоде хотелось бы рассказать подробнее: нас повстречал декан химического факультета Кембриджа. Это произошло случайно — во дворе St. Catharine’s College поставили модель молекулы Б-12, но не подписали, что это. На мой довольно громкий возглас (на эстонском): “Это Б двенадцать!”, ответил скромного вида британец: “О! Да, это Б двенадцать” (на английском). Пожалуй, теперь Willian Jones знает довольно много о нашей команде, ведь он провел за разговором с нами довольно много времени. Кроме того, он пожелал нам удачи.

Другое интересное событие касается человека открывавшего церемонию. Мы пожали руку президенту RCS (королевское общество химиков), Brian Johnson-а! Таким образом, мы пожали руку человека, который пожал руку человека, который пожал руку человека, который пожал руку Marie Skłodowska Curie! Надеемся, что мы получили достаточно (радио)активности. Brian к тому же сидел в кресле Charles Darwin-а … Кроме того, кто-то сказал нам, что каждый вдох содержит две молекулы, которыми дышал Isaac Newton. И этот ряд можно еще продолжать.