2009.-2010. õppeaasta keemiaolümpiaadi piirkonnavooru temaatika

30. jaanuaril 2010.a. toimuva 57. keemiaolümpiaadi piirkonnavooru ülesannete temaatika on järgmine (iga klassi ülesannete komplektis on test kooliprogrammis läbivõetud materjali kohta).

8. klass

Aine lahustuvus. Keemialaboris kasutatavad katsevahendid1a. Molekuli summaarse valemi leidmine tasapinnalise struktuurivalemi põhjal; täielik põlemine. Segu lahutamine koostisosadeks. Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Aatomi ehitus.

9. klass

Hapnik (saamine, omadused)2; kaltsium ja kaltsiumi ühendid. Toiteväärtus3, aine protsendiline sisaldus. Tuntumate soolade triviaal- ja süstemaatilised nimetused. Süsiniku anorgaanilised ühendid. Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi ühe lähteaine ülehulga arvestamisega4a. Lahuse pH hindamine, neutralisatsioonireaktsioon.

10. klass

Molaarne kontsentratsioon; ühikute teisendamine. Raud ja raua ühendid. Redoks-reaktsioonide tasakaalustamine. Elektronegatiivsuse muutumine perioodilisustabelis. Halogeenid ja nende ühendid2. Sulami protsendilise koostise leidmine4b.

11. klass

Molaarne kontsentratsioon. Leelismuldmetallid ja nende ühendid; lahustuvus. Lämmastiku ühendite keemilised omadused. Alkeenide reaktsioonid; glükoolid; nukleofiilne asendusreaktsioon. Aine värvus ja struktuur5. R,S-isomeeria ja cis-trans(Z,E)-isomeeria tsüklilistes ühendites; asendusrühmade vanemus6.

12. klass

Rauaühendite keemia. Radikaalreaktsioonide mehhanism1b. Elektrofiilne asendus aromaatses tuumas1b,1c. Jodomeetriline tiitrimine; küllastumata rasvhapped. Karbiidid ja karbiidide keemilised omadused7.

1Õppevahendid Teaduskooli õpilastele      www.teaduskool.ut.ee/507
1aA. Koorits, Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks. Laboratooriumis kasutatavad vahendid. 19 lk.
1bH. Timotheus, Täiendavaid teemasid koolikeemiale II. Süsivesinikud. Tartu, 2007, 9 lk.
1cH. Timotheus, Täiendavaid teemasid koolikeemiale III. Aromaatsus. Tartu, 2008, 5 lk.
2100+ Katset keemias. I osa                  video.ut.ee/keemiavideod
3Kilokalorid pakenditel – kas info on petlik? Horisont, nr. 6, 2009.      www.horisont.ee/node/1273
4R. Pullerits, M. Mõlder, Keemiaülesannete lahendamine. Avita, Tallinn, 2000, 240 lk.
4aIV. peatükk: E.4. Saadusainete hulkade (koguste) leidmine mõlema lähteaine hulga (koguse) järgi, lk 173.
4bV. peatükk: B. Lähteainete koguste leidmine ühise saadusaine koguse järgi, lk. 200.
5H. Timotheus, Praktiline keemia. 5. ptk.: Veel värvainetest. Avita, 1999, 288 lk.
6A.T. Talvik, Orgaaniline keemia. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 1996, 560 lk.
7Wikipedia            (Carbide)                     en.wikipedia.org

Lisainfo: Jaak Nerut (jaak.nerut@ut.ee)