65. Eesti keemiaolümpiaadi 10.-12. kl piirkonnavooru temaatika

27. jaanuaril 2018. a toimub keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, mille 10.–12. klasside temaatika on järgmine:

10. klass

 • ainete valemite määramine elemendi protsendilise sisalduse põhjal1A
 • elavhõbeda keemia2, 3
 • hüdrolüüsi reaktsioonivõrrand
 • ketoonid kui alkoholide oksüdeerumissaadused4A
 • külmumistemperatuuri arvutamine kasutades krüoskoopilist konstanti
 • lämmastikhappe reageerimine metallidega1B
 • metallide reageerimine veega5
 • molaalne kontsentratsioon
 • molekuli graafiline kujutis
 • oksüdatsiooniastmete määramine üldiselt6 ja orgaanilises ühendis7
 • redoksreaktsioonide võrrandite tasakaalustamine1C
 • summaarse valemi leidmine graafilise kujutise järgi
 • tiitrimisülesannete lahendamine

11.-12. klass

 • aminohapete aluselised ja happelised omadused8A
 • elektrofiilsed asendusreaktsioonid aromaatses tuumas1D, 8B
 • graafikutelt andmete lugemine
 • ideaalse gaasi olekuvõrrand
 • liitumine kaksiksidemele1E
 • peptiidside4B
 • reaktsiooni soojusefekt1F
 • summaarse valemi põhjal isomeeride joonistamine1G, 1H
 • tolueeni derivaatide redutseerimine ja oksüdeerimine
 1. Teaduskooli õppematerjalid
  1. V. Ivaništšev, H. Ers. Ülesanded valemite määramise kohta
  2. N. Nekrassova. Metallide reageerimine hapetega
  3. R. Pullerits. Redoksreaktsioonid
  4. K. Viht. Süsivesinikud: peatükk „Areenide reaktsioone“
  5. K. Viht. Süsivesinikud: peatükk „Alkeenide liitumisreaktsioonid“
  6. R. Pullerits. Keemilise reaktsiooni energeetiline efekt
  7. V. Ivaništšev, H. Ers, V. Sääsk. Brutovalemid ja isomeeride leidmine
  8. K. Viht. Sissejuhatus orgaanilisse keemiasse, lk 13–14
 1. Chemicum: Mercury – an alien metal
 2. H. Karik, K. Truus. Elementide keemia. Ilo 2003, lk 330–339
 3. A. Tuulmets. Orgaaniline keemia. Õpik gümnaasiumile. Avita 2002
  1. lk 139–141
  2. lk 220–226
 1. TaskuTark: metallide omadused
 2. R. Pullerits, M. Mölder. Keemiaülesannete lahendamine. Avita 2001, lk 109–112
 3. Ave Soekov. Süsiniku oksüdatsiooniastme määramine orgaanilistes ühendites
 4. A.-T. Talvik. Orgaaniline keemia. Tartu Ülikool 1996
  1. lk 374
  2. lk 201–206