Lõppvooru temaatika

Keemiaolümpiaadi lõppvooru temaatika

14.-15. märtsil 2009. a. toimuva 56. keemiaolümpiaadi lõppvooru ülesannete temaatika on järgmine:

9. klass

 • Alkaanide füüsikalised omadused. Gaasi ja vedeliku osakeste arvu leidmine (n = m/M = N/NA = V/Vm, ρ)
 • Mineraali kvalitatiivse ja kvantitatiivse oksiidse koostise leidmine
 • Orgaaniliste ainete põhiklassid (alkaanid, alkeenid, alkoholid ja karboksüülhapped): struktuurivalemid ja nimetused.
 • Põrgukivi, vee pehmendamine; ühe lähteaine ülehulga arvestamine
 • Raua ühendid
 • Polümeerid, tselluloos.

10. klass

 • Keemilised vooluallikad; raud-nikkelelemendi tööpõhimõte [2a]
 • Kloori ühendid [1a]
 • Lihtsamate anorgaaniliste ja orgaaniliste ühendite tasapinnalised struktuurivalemid
 • Ideaalse gaasi olekuvõrrandi kasutamine
 • Reaktsioonid liitiumiga
 • Termokeemia [1b].

11. klass

 • Elektrofiilne asendus aromaatses tuumas (halogeenimine, nitreerimine ja alküülimine). Aromaatsete aminoühendite saamine ja reaktsioonid
 • Räniühendid ja nende reaktsioonid
 • Halogeenimine (alkaanid, alkoholid), asiridiinide teke ja reaktsioonid nukleofiilidega; R,S-isomeeria [1c, 2b]
 • Osmootne rõhk
 • Lahustuvus ja lahustuvuskorrutis
 • Elementide perioodilisussüsteem, oksüdatsiooniastmed, radioaktiivsed elemendid.

12. klass

 • Nõrga happe soola hüdrolüüs [1d]
 • Vesiniku saamise termokeemia (reaktsiooni ΔG , ΔH , ΔS; ΔG = ΔHTΔS; ΔG = −RTlnK), ideaalse gaasi olekuvõrrand [1e]
 • Kombinatoorika keemias: H, D, T vahetusreaktsioonide näitel [tõenäosusteooria alused]
 • Kloori ühendid. Redoksreaktsioonid [1a]
 • Karbohappelisus ja metallorgaanika, nukleofiilid ja elektrofiilid
 • ATP ja ADP vastastikune muundumine, metallide fosfaadid.

Esimesel päeval võistlevad 9.−12. klasside õpilased teooriavoorus ja teisel päeval iga klassi teooriavooru 10 paremat laboratoorses töös. Eksperimentaalseks tööks on 9. ja 10. klassil tiitrimine, 11. ja 12. klassil orgaanilise ühendi süntees.

Abiks ettevalmistamisel

[1] Preparatory problems, 41st International Chemistry Olympiad, UK

[1a] Probleem 22

[1c] Probleem 25

[1e] Probleem 5

[1b] Probleem 4

[1d] Probleem 11

[2] Wikipedia

[2a] Nickel-iron battery

[2b] Aziridine

[3] R. Ott, A. Piksarv, E. Talts Keemia ülesannete kogu, Valgus, Tallinn, 1983.

[4] R. Pullerits, M. Mölder Keemiaülesannete lahendamine, Avita, Tallinn, 2000.

[5] U. Palm, V. Past Füüsikaline keemia, Valgus, Tallinn, 1974.

[6] A.-T. Talvik Orgaaniline keemia, Tartu Ülikooli kirjastus, Tartu, 1996.

[7] N. Ahmetov Anorgaaniline keemia, Valgus, Tallinn, 1974.

[8] H. Karik, U. Palm, V. Past Üldine ja anorgaaniline keemia, Valgus, Tallinn, 1981.

[9] H. Karik, K. Truus Elementide keemia, Ilo, Tallinn, 2003.